Влатка Лемић

vlatka

Хрватски државни архив

Архиви и сарадња у дигиталном добу: изградња заједничког културног пејзажа

Већина постојећих програма, активности и иницијатива у архивској заједници је фокусирана на изазове са којима се суочавају архиви а које су резултат текућих промена у друштву, економији и технологији. Имплементација и могућности дигиталних технологија стављају акценат на заједничке особине и сличне проблеме традиционално различитих институција посвећених културном наслеђу, тако да се у данашње време библиотеке, архиви, музеји, документациони центри и сличне институције повезују све више и стварању заједничког културног пејзажа усмереног ка кориснику и заједници којој припадају, уместо на себе и сопствене специфичне потребе. Глобализација савременог информационог окружења и општи тренд укључивања културе у различите сфере јавног живота, резултирали су разноликим пројектима и стратегијама посвећеним доступности збирки похрањеним у институцијама и то у дигиталној форми. У том смислу, архиви се окрећу међународној сарадњи, повезивању са разним културним и научним институцијама, представљању широј заједници, омогућавању доступности архивске грађе свима, размени стручног знања и стварању нових иновативних пракси и идеја. У овом предавању биће дат преглед савремених трендова и иницијатива међуинституционалне сарадње у правном, институционалном и професионалном контексту, и биће представљени најзначајнији архивски пројекти.

Рођена је 27. фебруара 1972. у Загребу. На Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу дипломирала је археологију, музеологију и архивистику, а 2013. докторирала је на последипломским студијама информационих наука – смер архивистика.

У Хрватском државном архиву запослена је од почетка 1998. где је радила у Документацијско-информацијском центру и читаоници, била водитељ Одсјека за евиденције и документацију, руководила вођењем средишњих и матичних евиденција архивске службе у Хрватској и архивских евиденција у ХДА, била начелница Одјела за заштиту и обраду архивскога градива и Одјела за информације и комуникацију, те помоћница управника за архивске информацијске системе и међународну сарадњу. У раздобљу 2006–2013. водила је пројект информатизације националне архивске службе и стручни тим ХДА за развој и имплементацију националног архивског информацијског система, 2010. је стекла звање архивског саветника, а од фебруара 2013. до 2016. године била је управница ХДА.


Током досадашњег рада у архивистичкој струци учествовала је и излагала на бројним домаћим и међународним стручним и научним скуповима те објављивала радове у домаћим и међународним публикацијама. Активно учествује на више научних и међународних архивских пројеката, а од 2003. предаје на преддипломским студијама архивистике Филозофског факултета у Загребу као спољни сарадник и води стручну праксу студената архивистике. Била је члан CALIMERA радне групе за Хрватску и Техничког Одбора 46 Библиотекарство, документација и информације Државног завода за нормизацију и мјеритељство, а од 2009. је потпредседница међународног конзорција ICARUS.